Dějiny starověkého Středomoří

Ověřuje se dobrá znalost vývoje starověkých civilizací, zejména dějin antického Řecka a Říma. Důraz se klade na obeznámenost s vývojem politickým, hospodářským i sociálním, orientaci v periodizaci a chronologii, znalost průběhu významných událostí a jejich protagonistů a orientaci v geografii a etnografii antického světa. V rámci každého okruhu se navíc ověřuje přehled o pramenné situaci jednotlivých období antických dějin a jejím dopadu na charakter a možnosti poznání, které o nich lze získat. V rámci tohoto okruhu se zadávají dvě otázky.

 • Starověké civilizace Předního východu – základní přehled
 • Civilizace starověkého Egypta – základní přehled
 • Malá Asie a Írán ve starověku – základní přehled
 • Doba bronzová – zvláště mínójská a mykénská civilizace
 • Temná staletí řeckých dějin a počátek archaické doby
 • Archaické období – vznik polis a její vnitřní vývoj
 • Velká řecká kolonizace
 • Athény v archaické době
 • Sparta v archaické době
 • Řecko-perské války a jejich důsledky
 • Athénská demokracie a délský námořní spolek
 • Peloponnéská válka a její důsledky
 • Vývoj řeckého světa ve 4. stol. př. n. l., nástup Makedonie v době Filipa II.
 • Tažení Alexandra Velikého a jeho důsledky
 • Helénistický svět ve 3. až 1. stol. př. n. l.
 • Předřímská Itálie, Etruskové, vznik Říma
 • Řím v době královské
 • Počátky římské republiky, patricijové a plebejové
 • Instituce římské republiky
 • Období punských válek
 • Vztahy Říma k helénistickému Východu
 • Hnutí bratří Gracchů
 • Krize římské republiky
 • První a druhý triumvirát
 • Augustus a vznik principátu
 • Principát za vlády iulsko-claudijské dynastie a Flaviovců
 • Adoptivní císařové 2. stol. n. l.
 • Krize římské říše ve 3. stol n. l.
 • Diocletianus a vznik dominátu
 • Vznik a šíření křesťanství v římském světě
 • Constantinus a jeho reformy
 • Změny antické společnosti ve 4. a 5. stol. n. l.
 • Tzv. „stěhování národů“ a jeho dopad na pozdněantický římský stát
 • Rozpad římské říše a odlišné vyhlídky její západní a východní části
Úvod > Studium > Bakalářské studium > BZK – Dějiny antické civilizace > Dějiny starověkého Středomoří