PhDr. Jan Kalivoda

PhDr. Jan Kalivoda

Funkce
 • předseda (vedoucí) - Legislativní komise
Konzultační hodiny
 • Vizte na http://urls.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Celetná 20
Místnost č. 146

Specializace

latinská medievistika, latinský jazyk

Vzdělání

1970-1975:              Studium oboru Latinský jazyk – český jazyk na FF UK

1974-1979:              Studium oboru Starořecký jazyk na FF UK

1979:                       Titul PhDr.

Zaměstnání

1975 – 1976              Pedagogický ústav ČSAV, kabinet pro edici spisů J.A.Komenského, odborný pracovník

1977 – 1979              Státní knihovna ČSR, odborný pracovník

1979 – 1990              SZŠ Školská 15, Praha 1, učitel latinského jazyka a českého jazyka a literatury

1990 – dosud            UK FF, Ústav řeckých a latinských studií, asistent a odborný asistent

Zahraniční stáže a přednášky

10/96 – 12/96              BRD-Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, studijní pobyt

1/2000                        BRD – Freie Universität Berlin, přednáška

6/2004 – 7/2004         Francie – Fondation Maison des sciences de l‘homme, studijní pobyt

Granty a projekty

Grant GA ČR 401/98/0381, název ”Příprava nového univerzálního Latinsko-českého slovníku na základě Latinsko-českého slovníku Fr. Novotného, J. M. Pražáka a J. Sedláčka”.Ve spolupráci s prof. dr. Bohumilou Mouchovou, doc.dr. Evou Kuťákovou a Mgr. Barborou Krylovou, PhD. (všichni UK FF)

Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LI200031 s názvem ”Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů starověku a středověku”; vedoucí projektu prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (MU FF); spoluřešitel

Projekt Programu MŠMT ”Informační struktura výzkumu a vývoje”, podprogram Informační zdroje pro výzkum”, číslo projektu 1N04098, název projektu Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů starověku, středověku a raného novověku, vedoucí projektu prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (MU FF); spoluřešitel

Projekt Programu MŠMT podpory rozvoje vysokých škol, č. projektu 324/2004, název projektu ”Vypracování koncepce studijních programů navazujícího magisterského studia: i) latina, ii) řečtina, iii) latina se specializací latinská medievistika a neolatinistika”, vedoucí řešitelka prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. (UK FF); spoluřešitel

Projekt Programu NAKI, trvání projektu 2012–2016, číslo projektu DF12P01OVV026, název projektu „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté. Dějiny, tradice a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století“, vedoucí češitel ThDr. Jakub Smrčka, Th.D. (Husitské muzeum v Táboře); spoluřešitel

Členství a funkce v akademických samosprávných orgánech

2002–2004       člen Akademického senátu FF UK

2004–2006       místopředseda Akademického senátu FF UK

2006–2008       předseda Akademického senátu FF UK

2008–2017       předseda Legislativní komise FF UK

Členství ve vědeckých společnostech

Místopředseda Komise Filozofického ústavu AV ČR pro vydávání spisů M. Jana Husa

Místopředseda Nadačního fondu pro vydávání a šíření díla J.A. Komenského

Předseda Společnosti Husova domu v Praze

Člen ediční rady Listů filologických (Folia philologica, ISSN 0024-4457)

Člen ediční rady Zpráv Jednoty klasických filologů AV ČR (Auriga, ISSN 1211–3379)

Člen Asociace učitelů klasických jazyků ALFA (člen mezinárodní asociace Euroclassica)

Člen Jazykovědného sdružení při AV ČR

 

Publikace

Komentované překlady primárních textů

 • Gaspar z Binsfeldu, Kronika Valdické kartouzy, přel. Jan Kalivoda, úvod Barbora Klipcová, pozn. aparát Barbora Klipcová a Jan Kalivoda, Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2012, 204 s., překlad 55 s., ISBN 978-80-87486-02-3.
 • Giordano Bruno: Božskému Rudolfovi II, přel. J. Kalivoda, Praha, Malá Skála 2001, s. 1–7.
 • J.A.Komenský: Consultatio catholica de rerum humanarum emendatione. Panegersia. Mundus aeternus Pansophiae, přel. J. Kalivoda (Panegersia – přel. J. Kalivoda a M.Svatoš), Praha, Svoboda 1992, s. 120–187.
 • Laonikos Chalkokondyles: Poslední zápas Byzance, přel. J. Kalivoda a R.Dostálová, Praha, Odeon 1988, 396 s.
 • G.Sallustius Crispus: Spiknutí Catilinovo. Válka s Iugurthou, překl. a úv. text. G.Iulius Caesar: Zápisky o válce galské, překl. a úv. text J. Kalivoda, Praha, Naše vojsko 1984, 2. vyd. 2009, 179 s.
 • G.Iulius Caesar: Zápisky o válce galské, překl. a úv. text J. Kalivoda, Praha, Naše vojsko 1984, 2. vyd. 2009, 179 s.
 • Stránky z Filodémova díla, In: Čtení o antice 1980/81. Praha, Svoboda 1982, s.68–71
 • Onasandros: O vojevůdci, přel. J. Kalivoda, Praha, Svoboda 1977, 125 s.

Učební texty

 • Verba docent, exempla trahunt. Učebnice latiny na základě živých slov a rčení, Praha, nakl. Karolinum 2011, dotisky 2014 a 2016, 141 s., ISBN 978-80-246-1978-1.

Odborné články v recenzovaných časopisech

 • Kosmas a jeho kmen Čechů (přehled a zhodnocení překladů Kosmovy Kroniky do češtiny od 19. stol. do dnešní doby), Auriga 56, 2014, s. 100–106, ISSN 1211–3379.
 • Dispute over the Preordination of Human Salvation, its Foundations and Significance during the Carolingian Renaissance. AUC– Philologica and Graecolatina Pragensia 24, 2012, s. 83–102, ISBN 978-80-246-2143-0, ISSN 0567-8269.Semper laus eius in ore meo, Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3 (= Graecolatina Pragensia 19), 2002, s. 73–83.
 • Rukopisná tradice anežské legendy Candor lucis aeternae, Listy filologické 127, 2004, s. 19–37, ISSN 0024–4457.

Kapitoly v monografiích a články v konferenčních sbornících

 • Hus a Luther, in: Jan Hus. Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti, edd. Jakub Smrčka, Blanka Zilynská, Tábor, Husitské muzeum v Táboře 2015, ISBN 978-80-87516-14-0, s. 156-162.
 • Učení a literární dílo Jana Husa, in: Jan Hus. Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti, edd. Jakub Smrčka, Blanka Zilynská, Tábor, Husitské muzeum v Táboře 2015, ISBN 978-80-87516-14-0, s.64-77.
 • Husův církevní proces a jeho vyústění na kostnické hranici, in: Jan Hus. Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti, edd. Jakub Smrčka, Blanka Zilynská, Tábor, Husitské muzeum v Táboře 2015, ISBN 978-80-87516-14-0, s. 78-91.
 • Rari nantes in gurgite vasto. Anežská hagiografie ve víru staletí, In: Církev, žena a společnost ve středověku. Svatá Anežka Česká a její doba, Ústí nad Orlicí 2010, s. 153–173. ISBN 978-80-7405-082-4.
 • Nejstarší svatováclavská hagiografie v evropském literárním kontextu přelomu tisíciletí, In: Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava svatého, ed. Petr Kubín, Praha, Praha 2009, s. 51–64, ISBN 978–80–87258–23–1.
 • Básníkem se člověk rodí, ale i stává. Pojetí básnické tvorby v raném středověku a jeho antické prameny, In: Původ poezie. Proměny poetické inspirace v evropských a mimoevropských kulturách, ed. S.Fischerová, J. Starý, Argo, Praha 2006, s. 99–116, ISBN 80–7203–852–4.
 • Cesta k zasvěcení času, In: Isidor ze Sevilly, Etymologiae VI-VII, OIKOYMENH 2004, s. 20–45. ISBN 80-7298-101-3.
 • Theologie slova Isidora ze Sevilly, In: Isidor ze Sevilly, Etymologiae VI-VII, OIKOYMENH 2004, s.7–20. ISBN 80-7298-101-3.
 • Historiographie oder Legende? „Christianus monachus“ und sein Werk im Kontext der mitteleuropäischen Literatur des 10. Jahrhunderts, In: Es hat sich viel ereignet, Gutes wie Böses. Lateinische Geschichtsschreibung der Spät- und Nachantike (= Beiträge zur Altertumskunde 141), hrsg. von G. Thome und J. Holzhausen, München–Leipzig, Saur Verl. 2001, s. 135–151.
 • Jeviště stvoření a útočiště člověka, In: Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIII-XV, Praha, OIKOYMENH 2001, s. 7–20. ISBN 80–7298–032–7.
 • Isidor Sevillský a jeho pravda slov, In: Isidor Sevillský, Etymologie I‑III, Praha, OIKOYMENH 2000, s. 5–32, ISBN 80–86005–97–6.
 • Řecké náboženství. Pokus o stručný nástin vývoje, In: Čtení o antice 1982/83, Praha, Svoboda 1983, s. 5–83.

Recenze a zprávy

 • Rodulfus Glaber, Dějiny světa v čase milénia  (rec.), Auriga 58, 2016, s. 117–120, ISSN 1211–3379.
 • Gallus Anonymus, Kronika a činy polských knížat a vládců (rec), Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, 2012, s. 160-162. ISSN 1211-3379.
 • Adam Brémský, Činy biskupů hamburského kostela (rec.), Auvriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, 2012,  s. 148-152. ISSN 1211-3379.
 • Položky katalogu výstavy. In: Svatá Anežka Česká. Princezna a řeholnice. Praha, Arcibiskupství pražské, 2011, s.178-183. ISBN 978-80-7422-145-3.
 • Beda Ctihodný, Církevní dějiny národa Anglů (rec.), Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, 2010, s. 127-129. ISSN 1211-3379.
 • Dětmar z Merseburku, Kronika (rec.), Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, 2010, s. 129-131. ISSN 1211-3379.
 • Helena Pavlincová – Břetislav Horyna (eds.), Judaismus, křesťanství, islám (rec.), Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, 2009, s. 166–168, ISSN 1211–3379.
 • Zuzana Silagiová – Hana Šedinová – Petr Kitzler (eds.), Donum magistrae. Ad honorem Dana Martínková (rec.), ZKJF – Auriga, 51, 2009, s. 182–186, ISSN 1211–3379.
 • Nezdolný svět antického mýtu, Listy filologické 126, 2003, s. 324–328, ISSN 0024–4457.
 • J. Nechutová: Latinská literatura českého středověku do roku 1400 (rec.), Auriga 44, 2002, s. 115–118, ISSN 1211–3379.
 • Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na českém Internetu, Auriga 43, 2001, s. 98–102, ISSN 1211–3379.
 • Internet a klasická filologie, Auriga 41, 1999, s. 51-64, ISSN 1211–3379.
 • Latinitatis Medii Aevi Lexicon Bohemorum v polovině svého rozsahu, Listy filologické 118, 1995, s.107–110, ISSN 0024–4457.

Odborné redakce

 • Johannes Hus. Mut zu denken, Mut zu glauben, Mut zu sterben. Edd. Jan Smrčka, Blanka Zilynská, Jan Kalivoda, Tábor, Husitské muzeum v Táboře 2016, 269 s. ISBN 978-80-87516-16-4.

Scénáře odborných výstav

 • Scénář mezinárodní výstavy „Jan Hus 1414 a 600 let poté“ (spoluautor), česká, německá, anglická, francouzská, italská verze. 25 destinací v evropských muzeích, galeriích a církevních prostorách, 2014–2016.
 • Scénář stálé výstavy v Husově muzeu v Kostnici „Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti (spoluautor), česká, anglická a německá verze. Kostnice (SRN) 2014.
 • Multimediální programy pro stálou výstavu v Husově muzeu v Kostnici „Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti (spoluautor), česká, anglická a německá verze. Kostnice (SRN) 2014.
Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > PhDr. Jan Kalivoda