Státní závěrečná zkouška

Podmínky připuštění k SZZk

Viz Studijní předpisy a řády a příslušná opatření děkana.

Zároveň s přihláškou k SZZK do SIS odevzdá student na sekretariát ÚŘLS seznam prostudované odborné literatury a přečtených děl římských autorů.

Obhajoba diplomové práce

V případě, že student zvolil tento obor jako diplomní, je povinen diplomovou práci předložit nejpozději 6 týdnů před datem obhajoby.

Student může absolvovat obhajobu v jiném zkouškovém období než zbývající části SZZk.

Podrobné požadavky na obsah a formu diplomových prací, pravidla pro zadávání diplomových prací a pro jejich obhajobu jsou uvedeny ZDE.


Tématické okruhy SSZk

 • Pedagogika a psychologie
 • Didaktika latiny
 • Latinský jazyk (písemná a ústní část)
 • Římská literatura
 • Římské dějiny a reálie

Tematické okruhy k pedagogice a psychologii

Formulář přihlášky stejně jako Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie jsou ke stažení na webových stránkách katedry pedagogiky.

Didaktika latiny

 • Výukové cíle v souvislosti s typem školy a rozsahem výuky. Složky předmětu (jazyk, literatura, kulturní reálie) jejich význam a podíl ve výuce.
 • Současné metody výuky, typy učebnic a učebních pomůcek.
 • Latina v kontextu indoevropských jazyků.
 • Základní vývojové etapy latiny (archaická latina, klasická latina, pozdní latina, středověká latina); výslovnost latiny v různých obdobích a regionech.
 • Typy syntaktické analýzy (závislostní analýza; analýza na bezprostřední složky); jejich výhody a nevýhody při výuce latiny.
 • Práce s učebnicí, typy jazykových cvičení. Cvičné věty, „umělý“ text, přechod k originálnímu textu.
 • Originální text a jeho využití ve výuce jazyka, v literární výchově a pro poznání kulturních a historických reálií. Metody.
 • Specifický charakter jazykové komunikace ve výuce latiny. Budování a rozvoj latinské slovní zásoby žáků (vč. internacionalismů a srovnání se slovní zásobou dalších evropských jazyků). Význam překládání ve výuce latiny i z hlediska celkové kultivace vyjadřování žáků.
 • Způsoby a možnosti literární výchovy v rámci předmětu.
 • Místo a funkce kulturních a historických reálií ve výuce latiny.
 • Význam latiny a latinské kultury v kultuře evropské.
 • Budování, mezipředmětových vztahů. Možnosti uplatnění průřezových témat.

Latinský jazyk (písemná a ústní část).

Znalost normativní mluvnice i stylistických prostředků se ověřuje prakticky, písemnou i ústní formou, na překladu neznámého textu (z latiny do češtiny i z češtiny do latiny) a na překladu i výkladu předepsané četby.

Římská literatura.

Pro obor Učitelství latinského jazyka a literatury platí okruhy stanovené pro latinu neučitelskou. Důraz se však klade na období od počátků do konce 2. stol. n. l. a na recepci významných děl v evropské kultuře, zejména s ohledem na kulturu českou, event. kulturu druhého studovaného oboru.

Římské dějiny a reálie.

I v této části platí okruhy uvedené pro latinu neučitelskou. Předpokládá se však, že studenti budou schopni v základní míře postihnout vliv římských dějin, institucí a hodnot v pozdějších evropských dějinách a politickém myšlení.