Témata bakalářských prací

Starořecký jazyk

Vedoucí práce – doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.

 • Vidová opozice dynamických infinitivů prézentu a aoristu (čes. aby…) závislých na modálních operátorech dein, chrénai, prosékein, búlesthai, ethelein, keleuein, eipein apod.
 • Analýza a popis snahových vět v řečtině na základě excerpce vybraných partií u několika řeckých prozaiků
 • Slovesa declarandi a jejich doplnění ve formě participiální konstrukce
 • Etymologizující tendence v Platónově Kratylu (popř. v jiných dílech); nutné základní znalosti historické gramatiky
 • Pragmatická interpretace dativu etického (srovnání češtiny a řečtiny)

Řecké dějiny

Vedoucí práce – PhDr. Jan Souček, CSc.

 • Obraz barbarů u Hérodota
 • Pojmy eunomia a dysnomia v kontextu politického myšlení archaické doby
 • Obraz zemědělství u Homéra a Hésioda
 • Řecké zákonodárství archaické doby

Vedoucí práce – Mgr. Ivan Prchlík, PhD.

 • Ílloovo povstání a poslední pohané

Řecká literatura

Vedoucí práce – Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

 • Améchanié – klíčový pojem pro postavení člověka v rané řecké lyrice
 • Platón “the mythmaker”: úloha mýtů ve vybraných Platónových dialozích
 • Homérské přirovnání a jeho role v poetice Íliady/Odysseie (na vybraných pasažích)
 • Hésiodův mýtus pěti pokolení a jeho role v díle Práce a dny
 • Proč píše Hérakleitos prózou? (Řečnické figury u Hérakleita z Efezu)

Po dohodě s vyučujícím lze zvolit i jiné téma.

Úvod > Studium > Řecká antická filologie > Bakalářské studium > Témata bakalářských prací