Bakalářská zkouška

Podmínky připuštění k bakalářské zkoušce

Během studia musí student atestovat všechny povinné kurzy, které předepisuje studijní plán a získat stanovený minimální počet kreditů za přednášky a semináře povinně volitelné (viz článek 7 odst. 7, 10 Studijního a zkušebního řádu UK).

Obhajoba bakalářské práce.

Zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací se řídí těmito dokumenty:

Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a magisterských programech FF UK (čl. 20-22)
Studijní a zkušební řád UK

Od 1. 10. 2017 se práce odevzdávají pouze elektronicky, vázané výtisky dle předchozích parametrů nejsou potřeba. Na Filozofické fakultě nicméně platí, že každý student na katedru odevzdá dva tzv. pomocné výtisky závěrečné práce: jde o vytištěný text práce odevzdané v SIS, nemusí však mít pevnou vazbu (postačí kroužková), může být tištěn oboustranně atp. (viz též zde)

Termín odevzdávání práce je nejpozději jeden měsíc před začátkem období, kdy se dle harmonogramu ak. roku konají SZK.

Student předkládá písemnou bakalářskou práci v rozsahu cca 40 normostran z jednoho zvoleného oboru, v níž prokáže dobrou orientaci v odborné literatuře a schopnost aplikovat teoretické poznatky na téma dle vlastního výběru (v oblasti lingvistické, literárněvědné, historické, kulturněhistorické).

Práce z oboru Novořecká filologie musí obsahovat řecké resumé v rozsahu min. 1 NS.

Student může absolvovat obhajobu v jiném zkouškovém období než zbývající části SZK.

Tematické okruhy BZK

 1. Novořecký jazyk (písemná a ústní část): znalost normativní mluvnice se ověřuje formou souvislého teoretického výkladu o vybraném problému a dále prakticky na překladu a výkladu předepsané četby
 2. Novořecká literatura (ústní): ke zkoušce student předkládá seznam přečtených uměleckých děl v překladu a originále a seznam prostudované odborné literatury
 3. Novodobé dějiny Řecka a jeho aktuální společensko-politický a kulturní vývoj (ústní)

Novořecký jazyk

Novořecký jazyk – písemná část

 • jazykový test z morfologie, syntaxe
 • překlad do češtiny
 • překlad do řečtiny
 • esej v řečtině na dané téma

Novořecký jazyk – ústní část

 • rozprava nad písemnou částí; znalost normativní mluvnice se ověřuje formou souvislého teoretického výkladu o vybraném problému

Morfologie a syntax (teoretické otázky v rozsahu kurzů novořečtina I, novořečtina II, novořecká morfologie, novořecká syntax):

 • Slovní druhy, gramatické kategorie jmen a sloves.
 • Člen určitý a neurčitý – použití, české ekvivalenty.
 • Substantiva a zájmena – tvoření, klasifikace a použití.
 • Adjektiva a adverbia – tvoření, klasifikace a použití včetně stupňování.
 • Číslovky, číselné výrazy – použití, srovnání s češtinou.
 • Sloveso – slovesný rod, slovesná diateze, aktivní a pasivní konstrukce.
 • Systém slovesných časů v indikativu, tvoření a funkce.
 • Slovesné mody kromě indikativu, tvoření a funkce.
 • Sloveso a jeho valence, slovesa tranzitivní a intranzitivní.
 • Jmenné tvary slovesné; tvoření, klasifikace a použití participií.
 • Typy vět z hlediska kvality, obsahu a stavby (věta kladná, záporná, tázací, jednoduchá apod.).
 • Věty hlavní a vedlejší, souřadné a podřadné spojení, souřadicí spojky.
 • Hlavní a vedlejší větné členy (subjekt, predikát, objekt, přívlastek, doplněk, příslovečné určení).
 • Přívlastek shodný a neshodný (typy a možnosti vyjádření).
 • Souslednost časů; závislé věty tázací.
 • Vedlejší věty obsahové vypovídací; spojky oti/pos, specifikace použití spojky pou.
 • Vedlejší věty obsahové přací a obavné; vedlejší věty účelové.
 • Vedlejší věty podmínkové a přípustkové.
 • Vedlejší věty časové a příčinné.
 • Vedlejší věty účinkové a vztažné.

Povinná literatura:

 • Dostálová, R. – Franc-Sgourdeou, C.: Základní kurz novořeckého jazyka, Praha 2004.
 • Holton, D., P.: Mackridge & E. Phillipaki-Warburton. Greek: An Essential Grammar of the Modern Greek Language, Londýn – New York 2004.
 • Neoelliniki grammatiki (tis dimotikis), (Idryma Manoli Triandafyllidi), Soluň 1991.
 • Zerva, G.: Nebojte se řečtiny, Praha 1999.
 • Kleris, Ch. – Babiniotis, G: Grammatiki tis neas ellinikis. Domoliturjiki – epikinoniaki. II. To rima. I organosi tu minymatos, Athény 1999.
 • Kleris, Ch. – Babiniotis, G: Grammatiki tis neas ellinikis. Domoliturjiki – epikinoniaki. III. Ta epirimatika stichia. I exidikevsi tu minymatos, Athény 2001.

Doporučená literatura:

 • Hesse, Rolf: Syntax of the Modern Greek Verbal System. The Use of the Forms, Particularly in Combination with „tha“ and „na“, 2nd Revised Edition. Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2003.
 • Mackridge, Peter: I neoelliniki glossa. Perigrafiki analysi tis neoellinikis kinis, Ekdosis Pataki, Athény 1987.
 • Mirambel, A.: I nea elliniki glossa. Perigrafi ke analysi, Soluň [1978] 1988.
 • Tsopanakis, G.: Neoelliniki Grammatiki, Soluň – Athény 1994.
 • Tzartzanos, Achill: Neoelliniki syntaxis (tis kinis dimotikis), Soluň 1996.

Novořecká literatura

 • Počátky novořecké literatury a problém periodizace novořecké literatury.
 • Krétská renesance (Kornaros, Sachlikis, Bergadis, Delaportas) a Benátky (Flanginio frontistirio).
 • Kyperská literatura (překlady, kroniky).
 • Folklorní slovesnost a její význam pro vznik novořecké poezie.
 • Turkokracie a církevní rétorika (Kosmas Aitolos, Ilias Miniatis).
 • Osvícenství a Francouzská revoluce (Dapontes, Rigas aj.).
 • Fanariotská literatura.
 • Romantismus a klasicismus (Solomos, Kalvos).
 • Korais a Psycharis, jejich díla a význam pro další vývoj řeckého jazyka a literatury.
 • Historický román. Paměti z doby osvobozujících bojů (Roidis, Makryjannis).
 • Generace r. 1880 a její význam pro řeckou poezii (Palamas aj.) a prózu (Karkavitsas, Papadiamandis, Vizyinos aj.).
 • Počátek 20. století. (Kavafis, Varnalis, Sikelianos, Karyotakis, Kazantzakis).
 • Generace 30. let, maloasijská katastrofa (Theotokas, Myrivilis, Venezis, Dukas).
 • Společenský román třicátých let (Politis, Theotokas, Myrivilis, Terzakis, Karagatsis, Prevelakis).
 • Hlavní zástupci vrcholné poezie 20. století. (Seferis, řecký surrealismus: Elytis, Engonopulos, Embirikos, Kavvadias).
 • Obraz 2. světové války v řecké literatuře.
 • Občanská válka.
 • Literatura 2. pol. 20. století na základě překladové literatury (Nollas, Matesis, Zografu, Avraamidu aj.).

Doporučená literatura a el. zdroje:

Novodobé dějiny Řecka a jeho společensko-politický vývoj

Student dostává jednu otázku z dějin, na kterou odpoví česky, a jednou otázku z novořecké kultury a společností, na kterou odpoví řecky.

 • Proměny řecké společnosti v 18. století – zformování novořeckého národa.
 • Řecká národně osvobozenecká revoluce – filhellenismus.
 • Kapodiastriasův stát – otonské období.
 • Zformování „velké myšlenky“, zrod makedonské otázky a boj o Krétu.
 • Charilaos Trikupis a jeho reformy – řecko-turecká válka v r. 1897.
 • Řecko v době balkánských válek, reformy E. Venizelose, národní rozkol.
 • Maloasijská katastrofa, utečenecký problém a proměny řecké společnosti v meziválečném období.
 • Ioannis Metaxas a diktatura 4. srpna.
 • Řecko-italská válka, německý útok a trojí okupace Řecka.
 • Protifašistický odboj a první občanská válka (Dekemvriana).
 • Druhá občanská válka (1946–1949).
 • Příchod řeckých uprchlíků do Československa.
 • Řecko po občanské válce, vliv USA, kyperská otázka.
 • Vnitropolitická krize 60. let.
 • Vyhlášení diktatury plukovníků – turecká invaze na Kypr.
 • Řecko po pádu diktatury až do r. 1981 – Konstantinos Karamanlis.
 • Vstup Řecka do EHS a jeho pozice v EU dnes.
 • Řecko se socialistickou vládou (1981 – 2004) – Andreas Papandreou.
 • Vztahy Řecka k jeho sousedům – současné řecko-turecké vztahy.
 • Οι Έλληνες στην Τσεχία.
 • Οι Ελληνο-τσεχικές σχέσεις από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα.
 • Το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας (κόμματα, εκπρόσωποι, τάσεις).
 • Γεωγραφία της Ελλάδας / δημογραφικές τάσεις.
 • Οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης στην Ελλάδα.
 • Οι σχέσεις των Ελλήνων με την Ορθόδοξη Εκκλησία.
 • Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας.
 • Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα / ελληνικά ΜΜΕ.
 • Ελληνική μουσική – θέατρο και κινηματογράφος.
 • Ελληνική κουζίνα.
 • Χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας / Η θέση της γυναίκας.

Povinná literatura:

 • Pavel Hradečný a kolektiv: Dějiny Řecka, NLN, Praha 2009.

Doporučená literatura:

 • Jan Rychlík a kolektiv: Mezi Vídní a Cařihradem – Utváření balkánských národů, Vyšehrad, Praha 2009.
 • Miroslav Tejchman: Balkán ve válce a v revoluci, 1939-1945, Karolinum, Praha 2008.
 • Michael W. Weithmann: Balkán: 2000 let mezi Východem a Západem, Vyšehrad, Praha 1995.
 • Pavel Hradečný: Řecká komunita v Československu – Její vznik a počáteční vývoj (1948-1954), ÚSD, Praha 2000.
 • Pavel Hradečný: Řekové a Turci – Nepřátelé nebo spojenci?, NLN, Praha 1999.
 • About Greece, General Secretariat of Communication, Athens 2007.
 • Antonis Karakousis: Meteori hora, Apo tin kinonia tis anagis stin kinonia tis epithymias (1975-2005), Estia, Athény 2006.
 • Mark Mazower: Salonica, City of ghosts, Harper Collins Publishers, London 2004
Úvod > Studium > Novořecká filologie > Bakalářské studium > Bakalářská zkouška