Témata diplomových prací

Vedoucí práce – PhDr. Jan Souček, CSc.

 • Struktury řecké společnosti homérské doby v proměnách bádání
 • Obraz polis v rané řecké lyrice
 • Politická individualita a svrchovaná moc lidu v athénské demokracii
 • Řekové a barbaři u autorů klasické doby
 • Vláda tzv. třiceti tyranů v Lýsiových řečech
 • Athénská minulost a přítomnost v Ísokratově díle
 • Obraz Alexandra Makedonského v díle Q. Curtia Rufa ve srovnání s ostatními prameny o Alexandrovi
 • Metodologické základy vědy v antickém Řecku

Vedoucí práce – doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

 • Obraz Římanů jako „dobrodinců“ v řeckých a latinských pramenech 2. století př. Kr.
 • Iustitia u Cicerona a Sallustia
 • Vztah Cicerona a M. Iunia Bruta v roce 43 př. Kr. (na základě korespondence)
 • M.Tullius Cicero a problém politické tolerance
 • Metus hostilis a concordia domestica v římských politických diskusích
 • Symbolika války a míru na římských císařských mincích
 • Augustovy Res gestae a římští historikové
 • Seneca a Marcus Aurelius: římanství a „kosmické“ občanství

Vedoucí práce – Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.

 • Úvod, překlad a komentář LII. knihy dějin Cassia Diona – řečí Agrippovy a Maecenatovy proti a pro monarchii
 • Pohané a křesťané v korespondenci Q. Aurelia Symmacha
 • Muž s papouškem v Římě i mezi barbary – úvod, překlad a komentář zlomků Olympiodóra z Théb
 • Úvod, překlad a komentář zlomků Prisca z Pania
 • Úvod, překlad a komentář zlomků Malcha z Filadelfie
 • Ílloovo povstání a poslední pohané
 • Obraz antického Říma u pozdějších autorů (možno vybrat kteréhokoli dle vlastních preferencí)

Vedoucí práce – Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.

 • Vztahy císaře, lidu a aristokracie v Konstantinopoli 1. poloviny 6. století

 

Po dohodě s vyučujícím lze zvolit jiné téma