Témata bakalářských prací

Vedoucí práce – PhDr. Jan Souček, CSc.

 • Řekové v Levantě v 9.-6. století př. Kr.
 • Obraz zemědělství u Homéra a Hésioda
 • Řecká polis a její vznik – proměny novodobého vědeckého zkoumání
 • Pojmy eunomia a dysnomia v kontextu politického myšlení archaické doby
 • Řecké zákonodárství archaické doby
 • Dvě cesty historiografie: Hérodotos a Thúkýdidés
 • Obraz barbarů u Hérodota
 • Obraz Periklea u Thúkýdida a Plútarcha
 • Vývoj Platónových názorů na ideální obec

Vedoucí práce – doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

 • Historiografické diskuse o příčinách 2. punské války
 • Historické pozadí Ciceronovy korespondence (interpretace vybraných dopisů)
 • Ciceronův obraz Caesara v 1.–5. řeči proti M. Antoniovi
 • Vztah morálky a války u Cicerona a Tacita
 • Virtus ve 3. dekádě Liviových Dějin
 • Římští veteráni – sociálně-politické aspekty vojenské služby
 • Císař Caligula mezi realitou a megalománií
 • Obraz barbarů u pozdněantických historiků

Vedoucí práce – Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.

 • Prameny Origo gentis Romanae a důvěryhodnost jejich výčtu v úvodu díla – vývoj pohledu v moderní literatuře
 • Tzv. (Enmannsche) Kaisergeschichte – vývoj pohledu na ztracené historické dílo
 • Sulpicius Alexander a Renatus Profuturus Frigeridus – zhodnocení moderních theorií k povaze jejich děl

Po dohodě s vyučujícím lze zvolit i jiné téma.

Úvod > Studium > Dějiny antické civilizace > Bakalářské studium > Témata bakalářských prací