Bakalářská zkouška

Podmínky připuštění k bakalářské zkoušce (BZK)

Během studia musí student atestovat všechny povinné kurzy, které předepisuje studijní plán, včetně (dle zvoleného modulu) samostatné četby řeckých nebo římských historiků, a získat stanovený minimální počet kreditů za přednášky a semináře povinně volitelné (viz článek 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK).

Obhajoba bakalářské práce

Zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací se řídí těmito dokumenty:

Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a magisterských programech FF UK (čl. 20-22)
Studijní a zkušební řád UK

Od 1. 10. 2017 se práce odevzdávají pouze elektronicky, vázané výtisky dle předchozích parametrů nejsou potřeba. Na Filozofické fakultě nicméně platí, že každý student na katedru odevzdá dva tzv. pomocné výtisky závěrečné práce: jde o vytištěný text práce odevzdané v SIS, nemusí však mít pevnou vazbu (postačí kroužková), může být tištěn oboustranně atp. (viz též zde

Termín odevzdávání práce je nejpozději jeden měsíc před začátkem období, kdy se dle harmonogramu ak. roku konají SZK.

Student předkládá písemnou bakalářskou práci v rozsahu přibližně 40 normostran (72 000 znaků), ve které prokáže svou schopnost analýzy vybraného problému, orientaci v odborné literatuře a schopnost aplikovat teoretické poznatky na zpracovávané téma. Téma práce může vycházet jak z dějin politických, tak i hospodářských či kulturních, a může se týkat i historiografie, dějin institucí či politického myšlení. Vztahovat se může na kterékoliv období antických dějin.

Student může absolvovat obhajobu v jiném zkouškovém období než zbývající části BZK.

Tematické okruhy BZK

1. Dějiny starověku (ústní zkouška)

2a. Kultura antického Řecka (ústní zkouška)
nebo
2b. Kultura antického Říma (ústní zkouška)

U zkoušky se předpokládá obeznámenost s překlady děl starověkých autorů dle seznamu četby v rubrice studium.

Dějiny starověku

Je ověřována dobrá znalost vývoje starověkých civilizací, zejména dějin antického Řecka a Říma. Důraz je kladen na obeznámenost s vývojem politickým, hospodářským i sociálním, orientaci v periodizaci a chronologii, znalost průběhu významných událostí a jejich protagonistů a orientaci v geografii a etnografii antického světa. V rámci každého okruhu je navíc ověřován přehled o pramenné situaci jednotlivých období antických dějin a jejím dopadu na charakter a možnosti poznání, které o nich lze získat. V rámci tohoto okruhu jsou zadávány dvě otázky.

 • Starověké civilizace Předního východu – základní přehled
 • Civilizace starověkého Egypta – základní přehled
 • Malá Asie a Írán ve starověku – základní přehled
 • Doba bronzová – zvláště mínójská a mykénská civilizace
 • Temná staletí řeckých dějin a počátek archaické doby
 • Archaické období – vznik polis a její vnitřní vývoj
 • Velká řecká kolonizace
 • Athény v archaické době
 • Sparta v archaické době
 • Řecko-perské války a jejich důsledky
 • Athénská demokracie a délský námořní spolek
 • Peloponnéská válka a její důsledky
 • Vývoj řeckého světa ve 4. stol. př. n. l., nástup Makedonie v době Filipa II.
 • Tažení Alexandra Velikého a jeho důsledky
 • Helénistický svět ve 3. až 1. stol. př. n. l.
 • Předřímská Itálie, Etruskové, vznik Říma
 • Řím v době královské
 • Počátky římské republiky, patricijové a plebejové
 • Instituce římské republiky
 • Období punských válek
 • Vztahy Říma k helénistickému Východu
 • Hnutí bratří Gracchů
 • Krize římské republiky
 • První a druhý triumvirát
 • Augustus a vznik principátu
 • Principát za vlády iulsko-claudijské dynastie a Flaviovců
 • Adoptivní císařové 2. stol. n. l.
 • Krize římské říše ve 3. stol n. l.
 • Diocletianus a vznik dominátu
 • Vznik a šíření křesťanství v římském světě
 • Constantinus a jeho reformy
 • Změny antické společnosti ve 4. a 5. stol. n. l.
 • Tzv. „stěhování národů“ a jeho dopad na pozdněantický římský stát
 • Rozpad římské říše a odlišné vyhlídky její západní a východní části

Kultura antického Řecka

Je ověřována základní znalost jednotlivých vývojových fází kultury antického Řecka v jejích různých aspektech: literatura, mytologie, náboženství, výtvarné umění aj.

 • Řecká epika, Homéros, Hésiodos
 • Archaická řecká lyrika
 • Řecké drama
 • Řečnictví a rétorika
 • Řecká historiografie
 • Řecká filosofie
 • Helénistická literatura a věda
 • Počátky křesťanské literatury
 • Struktura řeckého panteonu a řecká mýtická tradice
 • Rituály, svátky, mystéria; role náboženství v životě polis
 • Řecké výtvarné umění a architektura – základní přehled

Kultura antického Říma

Je ověřována základní znalost jednotlivých vývojových fází kultury antického Říma v jejích různých aspektech: literatura, mytologie, náboženství, výtvarné umění aj.

 • Vznik a počátky římské literatury
 • Římská epika
 • Římská historiografie a biografie
 • Římská lyrika
 • Recepce řecké filosofie v Římě
 • Rétorika a řečnické umění v Římě
 • Počátky křesťanské literatury
 • Literatura pozdní antiky
 • Charakteristika římského náboženství
 • Řecké vlivy v římské kultuře
 • Římské výtvarné umění a architektura – základní přehled