Bakalářské studium Řecké antické filologie

Typ studia: bakalářské (s možností pokračovat v navazujícím magisterském studiu)
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Řecká antická filologie (dvouoborová)
Kombinovatelnost: se všemi obory, které to umožňují

Uchazeči skládají jednokolovou písemnou přijímací zkoušku, která má následující části:

I. Vědomostní test z řeckých dějin a řecké, resp. antické kultury (65 bodů; vzorový test zde; řešení zde)

Prověřují se vědomosti uchazeče, které by měly přesahovat rozsah středoškolské výuky a vyplývat z další četby a studia, jak to odpovídá speciálnímu (odbornému) zájmu o obor. Otázky vědomostního testu zjišťují zvláště chronologickou orientaci v antických (zvl. řeckých) dějinách, znalosti základních pojmů z řeckých reálií, vědomosti z oblasti literární tvorby (významní autoři, díla, žánry), z mytologie (nejznámější postavy z řecké mytologie) a filozofie (nejdůležitější filozofické školy a jejich představitelé).

K získání požadovaných znalostí je možno použít mj. některou z těchto pomůcek:

 • J. Souček, Dějiny pravěku a starověku, Praha 1995 (či pozdější vydání)
 • G. Löwe – H. A. Stoll, ABC antiky, Praha 2000 (nebo 1. vyd.)
 • Slovník řeckých spisovatelů, Praha 2006
 • Encyklopedie antiky, Praha 1973
 • R. Martin et alii, Slovník řecko-římské mytologie a kultury, Praha 1993
 • V. Marek – P. Oliva – P. Charvát, Encyklopedie dějin starověku, Praha 2008
 • P. Oliva, Kolébka demokracie. Dějiny a kultura klasického Řecka, Praha 2000
 • D. Muchnová, Souhrn starořecké gramatiky, Praha 2008
 • Díla řeckých, příp. římských autorů dle vlastního výběru (doporučují se publikace edic Antická knihovna a Antická próza).

II. Test z české gramatiky a stylistiky (25 bodů, vzorový test zde; řešení zde)

Test zahrnuje zvláště:

 • přesné určování druhu souvětí, vedlejších vět, větných členů a slovních druhů;
 • určování a tvoření slovesných tvarů (včetně infinitivů v činném i trpném rodě, podmiňovacího způsobu apod.);
 • určování gramatických kategorií u vybraných slov z textu;
 • doplňování interpunkce, úprava stylisticky nesprávně formulovaných vět do náležitého znění;
 • objasňování významu slov přejatých z latiny nebo z řečtiny, zejména z oblasti gramatické terminologie (např. adjektivum, pasivum apod.).

Doporučená literatura:

 • M. Sochrová, Český jazyk v kostce (pro střední školy), Fragment 2007 či pozdější.
 • J. Kostečka, Český jazyk pro gymnázia (1-4.), SPN 2003 či pozdější.

III. Test ověřující znalost světového jazyka dle vlastní volby (10 bodů)

Prověřuje se úroveň především gramatických znalostí cizího jazyka, který si uchazeč zvolil (angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština). Test připravuje Jazykové centrum FF UK – http://jc.ff.cuni.cz/zkousky/prijimaci-zk .

Znalost starořečtiny se nepožaduje, předpokládá se však alespoň písemné i ústní zvládnutí řecké abecedy.

K přijetí jsou děkanovi fakulty navrženi uchazeči v pořadí podle získaných bodů, v rámci stanoveného počtu.

Více oficiálních informací k přijímacímu řízení na FF UK a seznam otevíraných oborů najdete zde.

Úvod > Přijímací řízení > Řecká antická filologie > Bakalářské studium Řecké antické filologie