Navazující magisterské studium Novořecké filologie

Typ studia: navazující magisterské
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Novořecká filologie (dvouoborová)
Kombinovatelnost: se všemi obory, které to umožňují

Uchazeči o navazující magisterské studium oboru Novořecká filologie skládají dvoukolovou přijímací zkoušku (1.kolo – písemná část, 2.kolo – ústní část).

Osvědčené kombinace: zde

    • Ke studiu může být přijat uchazeč, který složil státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu s preferencí oboru Novořecká filologie nebo na příbuzném oboru.
    • Uchazeč předloží seznam přečtených děl novořeckých autorů (v originále i v překladech) a prostudované sekundární, odborné literatury, kopii bakalářské práce nebo její teze a strukturovaný životopis.
    • Vstupní jazyková kompetence uchazeče odpovídá stupni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, tj. uchazeč ovládá běžné gramatické jevy, rozumí delším promluvám a přednáškám, pokud téma dostatečně zná, rozumí většině zpráv a článků na aktuální témata, dokáže vést běžný rozhovor s rodilým mluvčím a aktivně se zapojit do diskuse na známá témata, písemně se dokáže srozumitelně a podrobně vyjádřit k široké škále témat souvisejících s vlastní osobou a zájmy.
    • Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s §49., odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.

Písemná přijímací zkouška má tyto části:

I. esej na dané téma, které se týká současné řecké problematiky, o rozsahu 400-450 slov (30 bodů)

II. překlad středně náročného řeckého textu o rozsahu cca 100 slov do češtiny (10 bodů)

III. gramaticko-lexikální test (10 bodů)

Ukázková část písemné přijímací zkoušky (gramaticko-lexikální test) je ke stažení na těchto odkazech: ukázka, klíč

 

Více oficiálních informací k přijímacímu řízení na FF UK a seznam otevíraných oborů najdete zde.

Úvod > Přijímací řízení > Novořecká filologie > Navazující magisterské studium Novořecké filologie