Bakalářské studium Novořecké filologie

Typ studia: bakalářské (s možností pokračovat v navazujícím magisterském studiu)
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Novořecká filologie (dvouoborová)
Kombinovatelnost: se všemi obory, které to umožňují

Rady a tipy na osvědčené kombinace: zde

Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A0 Evropského referenčního rámce pro jazyky, tj. znalost novořečtiny se nevyžaduje. Předpokládá se však zvládnutí novořecké alfabety, základní znalosti novořecké literatury a dějin a reálií ze současného společensko-politického vývoje Řecka a dobrá znalost alespoň jednoho cizího jazyka. Uchazečům doporučujeme sledovat oborovou nástěnku, kde excerpujeme informace o nejdůležitějších událostech v současném Řecku v (nejen) českém kontextu, o řeckých kulturních počinech v Čechách a naopak.

Uchazeči o studium oboru Novořecká filologie skládají jednokolovou písemnou přijímací zkoušku.

Uchazeči si k přijímacímu řízení přinesou seznam přečtené novořecké literatury (v překladu či originále), který přiloží nepodepsaný k písemnému testu (5 bodů)

Písemná přijímací zkouška má následující části:

I. Vědomostní test z novořeckých dějin a řecké kultury (60 bodů)

Prověřují se faktické vědomosti uchazeče, které by měly vyplývat z další četby a studia, jak to odpovídá speciálnímu (odbornému) zájmu o obor. Otázky vědomostního testu zjišťují zvláště chronologickou orientaci v novořeckých dějinách a základní znalost řeckých reálií, kulturních a politických dějin a aktuálních informací o Řecku, a dále vědomosti z oblasti novořecké literární tvorby (významní autoři, díla, žánry) i základní vědomosti z oblasti recepce antické kultury. Zde jsou ke stažení ukázkové otázky a správné odpovědi.

II. Test z české gramatiky a stylistiky (25 bodů, vzorový test zde)

Test zahrnuje zvláště:

 • přesné určování druhu souvětí, vedlejších vět, větných členů a slovních druhů
 • určování gramatických kategorií u vybraných slov z textu
 • tvoření slovesných tvarů: přechodníků, infinitivů v činném i trpném rodě (různá osoba i číslo), podmiňovacího způsobu
 • doplňování interpunkce, úprava stylisticky nesprávně formulovaných vět do náležitého znění
 • objasňování významu slov přejatých z latiny nebo z řečtiny, zejména z oblasti gramatické terminologie (např. adjektivum, pasivum apod.).

III. Test ze světového jazyka (10 bodů)

Prověřuje se úroveň především gramatických znalostí toho cizího jazyka, který si uchazeč sám v den přijímacího řízení na místě zvolil (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština). Test připravuje Jazykové centrum FF UK – http://jc.ff.cuni.cz/zkousky/prijimaci-zk .

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušky:

 • B. Borecký, R. Dostálová a kol.: Slovník řeckých spisovatelů, Praha 2006, str. 7-60 (úvodní studie)
 • R. Dostálová – C. Franc-Sgourdeou, Základní kurz novořeckého jazyka, Praha 2005, str. 6-7 (úvod), str. 8 (novořecká abeceda)
 • R. Dostálová – P. Oliva – V. Vavřínek, Řecko. Stručná historie států, Praha 2002
 • P. Hradečný, Řecká republika, Praha 1989
 • J. Kostečka, Český jazyk pro gymnázia (1-4.), SPN 2003 či pozdější.
 • G. Löwe – H. A. Stoll, ABC antiky, Praha 2000 (nebo 1. vyd.).
 • M. Sochrová, Český jazyk v kostce (pro střední školy), Fragment 2007 či pozdější.

Další informace podá Dr. Konstantinos Tsivos či Dr. Pavlína Šípová.

K přijetí jsou děkanovi fakulty navrženi uchazeči v pořadí podle získaných bodů, v rámci stanoveného počtu.

Více oficiálních informací k přijímacímu řízení na FF UK a seznam otevíraných oborů najdete zde.

Úvod > Přijímací řízení > Novořecká filologie > Bakalářské studium Novořecké filologie