Bakalářské studium Latinského jazyka a literatury

Typ studia: bakalářské (s možností pokračovat v navazujícím magisterském studiu)
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura (dvouoborová)
Kombinovatelnost: se všemi obory, které to umožňují

Přijímací zkouška bude prominuta studentům, kteří složili maturitní zkoušku z latiny s prospěchem 1 nebo 2, a dále studentům, kteří se umístili na 1., 2. nebo 3. místě v celostátním kole soutěže Certamen Latinum. Žádost o prominutí přijímací zkoušky se předkládá nejpozději 1. 6. 2016 na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK.

 

Uchazeči skládají jednokolovou písemnou přijímací zkoušku, která má následující části:

I. Latinský jazyk (37 bodů, ke stažení zde)

Tato část testu ověřuje úroveň znalostí latinského jazyka, tj. zjišťuje se orientace uchazeče v přiměřeně obtížném latinském textu a adekvátnost jeho překladu do češtiny, schopnost aplikovat základní znalosti morfologie a syntaxe, přibližný rozsah slovní zásoby. Stupeň požadovaných znalostí odpovídá zhruba úrovni jednoho až dvou let studia latiny na střední škole. K dobrému zvládnutí uvedených požadavků si uchazeč může zvolit např. z těchto učebnic:

 • J. Špaňár – E. Kettner, Latina pro gymnázia, Praha 1989
 • A. Hakenová, Latina pro gymnázia, Praha 1987
 • B. Mouchová – E. Kuťáková – V. Marek, Disco Latine 1-2, Praha 1995 a 1996
 • J. Pech, Latina pro gymnázia I-II, Praha 1994 a 1996
 • E. Kuťáková – B. Mouchová – D. Slabochová, Linguae Latinae studeamus, Praha 1998
 • E. Kuťáková – D. Slabochová, Ad fontes – cursus Latinus, Praha 2000

II. Vědomostní test z antických dějin a kultury (37 bodů, ke stažení zde)

Prověřují se vědomosti uchazeče, které by měly přesahovat rozsah středoškolské výuky a vyplývat z další četby a studia, jak to odpovídá speciálnímu (odbornému) zájmu o obor. Předpokládá se přehledná znalost římských dějin, římské literatury, zejména v rozmezí 2. stol. př. n. l. – 1. stol. n. l., znalost nejdůležitějších mytologických okruhů a mytologických postav. Potřebná je také alespoň základní orientace v oblasti řecké filozofie a řeckých dějin a literatury. Otázky zjišťují zvláště chronologickou orientaci po antických dějinách, znalosti základních pojmů z antických reálií, vědomosti z oblasti literární tvorby (významní autoři, díla, žánry), z mytologie (nejznámější postavy) a filozofie (nejdůležitější filozofické školy a jejich představitelé). K získání požadovaných znalostí je možno použít mj. některou z těchto pomůcek:

 • G. Löwe – H. A. Stoll, ABC antiky, Praha 2000 (nebo 1. vyd.)
 • Slovník latinských spisovatelů, Praha 2004
 • Encyklopedie antiky, Praha 1973
 • R. Martin et alii, Slovník řecko-římské mytologie a kultury, Praha 1993
 • R. Hošek – V. Marek, Řím Marka Aurelia, Praha 1990

III. Test z české gramatiky a stylistiky (16 bodů, ke stažení zde)

Test zahrnuje zvláště:

 • přesné určování druhu souvětí, vedlejších vět, větných členů a slovních druhů;
 • určování a tvoření slovesných tvarů (včetně infinitivů v činném i trpném rodě, podmiňovacího způsobu apod.);
 • určování gramatických kategorií u vybraných slov z textu;
 • doplňování interpunkce, úprava stylisticky nesprávně formulovaných vět do náležitého znění;
 • objasňování významu slov přejatých z latiny nebo z řečtiny, zejména z oblasti gramatické terminologie (např. adjektivum, pasivum apod.).

Doporučená literatura

 • J. Kostečka, Český jazyk pro gymnázia (1-4.), SPN 2003 či pozdější.
 • M. Sochrová, Český jazyk v kostce (pro střední školy), Fragment 2007 či pozdější.

IV. Test ověřující znalost světového jazyka dle vlastní volby (10 bodů)

Prověřuje se úroveň především gramatických znalostí cizího jazyka, který si uchazeč zvolil (angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština). Test připravuje Jazykové centrum FF UK – http://jc.ff.cuni.cz/zkousky/prijimaci-zk .

 

K přijetí jsou děkanovi fakulty navrženi uchazeči v pořadí podle získaných bodů, v rámci stanoveného počtu.

Více oficiálních informací k přijímacímu řízení na FF UK a seznam otevíraných oborů najdete zde.

Úvod > Přijímací řízení > Latinský jazyk a literatura > Bakalářské studium Latinského jazyka a literatury