Navazující magisterské studium Latinské medievistiky

Typ studia: navazující magisterské
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Latinská medievistika (jednooborové/dvouoborové)
Kombinovatelnost: se všemi obory, které to umožňují

    • Ke studiu může být přijat uchazeč, který složil státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu na oboru latina, historie, archivnictví a pomocné vědy historické nebo na příbuzném oboru.
    • Uchazeč předloží seznam přečtené primární literatury (v originále i v překladech) a prostudované sekundární, odborné literatury k oboru, kopii bakalářské práce nebo obdobné teze a strukturovaný životopis.
    • Uchazeč dále musí splnit podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s § 49., odst. 5 zákona č. 111.

Více oficiálních informací k přijímacímu řízení na FF UK a seznam otevíraných oborů najdete zde.

Úvod > Přijímací řízení > Latinská medievistika > Navazující magisterské studium Latinské medievistiky