Navazující magisterské studium Dějin antické civilizace

Typ studia: navazující magisterské
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Dějiny antické civilizace (dvouoborové)
Kombinovatelnost: se všemi obory, které to umožňují

  • Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který složil státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu (či jiném vyššího stupně), zejména na oborech klasickofilologických, archeologických, orientalistických, historických nebo jiných příbuzných.
  • Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s §49., odst. 5 zákona č. 111.

Uchazeči skládají jednokolovou ústní přijímací zkoušku, která má následující části:

I. Antické dějiny a reálie (30 bodů)

Diskuse o vybraných základních problémech a prostudované odborné literatuře. Očekávány jsou znalosti a vědomosti na úrovni bakalářského studia oboru Dějiny antické civilizace (studijní plán).

II. Antická kultura a literatura (20 bodů)

Diskuse o přečtených dílech (v překladu i originále) dle volby uchazečovy řecké antické nebo římské literatury. Očekávána je obeznámenost s množstvím děl odpovídajícím úrovni bakalářského studia oboru Dějiny antické civilizace (studijní plán).

III. Motivace ke studiu (10 bodů)

Posuzuje se mimo jiné na základě obou seznamů vlastní četby, předložené bakalářské práce (či jiné vyššího stupně) a případných dalších s náplní oboru souvisejících aktivit uvedených v životopise (viz níže).

IV. Porozumění kratšímu řeckému či latinskému textu (40 bodů)

Uchazeč volí text řecký či latinský, jeho rozsah je cca 10-12 řádků, k dispozici je příslušný slovník. Znalost druhého z obou jazyků se neověřuje.

Další požadavky ke zkoušce:

Při prezentaci uchazeč předloží následující materiály v tištěné formě:

  • stručný strukturovaný životopis
  • bakalářská práce (či jiná vyššího stupně) nebo její teze
  • seznam prostudované odborné literatury
  • seznam přečtených antických řeckých a latinských děl v originále i překladu

 

Nutným předpokladem pro přijetí je dosažení alespoň 50 bodů ze 100 možných.

Více oficiálních informací k přijímacímu řízení na FF UK a seznam otevíraných oborů najdete zde.

Úvod > Přijímací řízení > Dějiny antické civilizace > Navazující magisterské studium Dějin antické civilizace