Bakalářské studium Dějin antické civilizace

Typ studia: bakalářské (s možností pokračovat v navazujícím magisterském studiu)
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Dějiny antické civilizace (dvouoborové)
Kombinovatelnost: se všemi obory, které to umožňují

Uchazeči skládají jednokolovou písemnou přijímací zkoušku, která má následující části:

I. Starověké dějiny a reálie (45 bodů)

Ověřují se vědomosti, které by měly přesahovat rozsah středoškolské výuky a vyplývat z další četby a studia. Těžištěm zájmu je především řecko-římská antika. Otázky jsou zaměřeny zvláště na orientaci v periodizaci a chronologii, na znalost průběhu významných událostí a jejich protagonistů, základních pojmů k reáliím, hlavních událostí a postav mytologie a v základní míře i (literárních) pramenů dějin antiky, geografie a etnografie antického světa, nejznámějších antických památek a dědictví antiky v dnešní kultuře. K získání požadovaných znalostí je možno použít mj. některou z těchto pomůcek:

 • P. Oliva, Dějiny starověkého světa, Praha 1995
 • J. Souček, Dějiny pravěku a starověku, Praha 1995 (či pozd. vyd.)
 • J. Burian – P. Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, Praha 2015
 • Dějiny světa, sv. 2, G. A. Lehmann – H. Schmidt-Glintzer, Praha 2012
 • J. Bouzek – I. Ondřejová, Periklovo Řecko, Praha 1989
 • R. Hošek – V. Marek, Řím Marka Aurelia, Praha 1990
 • V. Marek – P. Oliva – P. Charvát, Encyklopedie dějin starověku, Praha 2008
 • Encyklopedie antiky, Praha 1973
 • Slovník antické kultury, Praha 1974
 • Slovník řecko-římské mytologie a kultury, R. Martin et alii, Praha 1993
 • díla antických autorů, zejména historiků, dle vlastního výběru.

II. Antická kultura a literatura (25 bodů)

Ověřují se vědomosti, které by měly přesahovat rozsah středoškolské výuky a vyplývat z další četby a studia. Otázky jsou zaměřeny zvláště na znalost významných autorů, děl a žánrů antické literatury, včetně raně křesťanské a včetně základní chronologie a (jen velmi rámcově) stavu dochování, dále nejdůležitějších škol, jejich představitelů a pojmů antické filosofie, hlavních tvůrců a děl antického umění a architektury a dotýkají se i antického divadla, obecně kulturních výdobytků antiky a antických motivů a témat v literatuře a umění období pozdějších, včetně beletrie a filmu. K získání požadovaných znalostí je možno použít mj. některou z těchto pomůcek:

 • Lit. uvedená v předchozím bodě a dále:
 • Slovník latinských spisovatelů, Praha 2004
 • Slovník řeckých spisovatelů, Praha 2006
 • L. Canfora, Dějiny řecké literatury, Praha 2001 (či pozd. vyd.)
 • G. B. Conte, Dějiny římské literatury, Praha 2003 (či pozd. vyd.)
 • J. Šubrt, Římská literatura, Praha 2005.

III. Obecné dějiny (10 bodů)

Ověřují se vědomosti na úrovni středoškolské výuky dějepisu, některé otázky se mohou vztahovat k pozdějším dějinám oblastí, v nichž kvetla antická kultura.

IV. Test ověřující znalost světového jazyka dle vlastní volby (10 bodů)

Ověřuje se úroveň především gramatických znalostí cizího jazyka, který si uchazeč zvolí (možnosti jsou: angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština). Test připravuje Jazykové centrum FF UK – http://jc.ff.cuni.cz/zkousky/prijimaci-zk .

V. Motivace ke studiu (10 bodů)

Ověřuje se obeznámenost s literaturou, kterou uchazeč uvede v seznamu předkládaném při zkoušce (obsahuje 5-10 překladů děl antických autorů či populárně naučných či odborných prací moderních).

 

Nutným předpokladem pro přijetí je dosažení alespoň 50 bodů ze 100 možných.

K přijetí jsou děkanovi fakulty navrženi uchazeči v pořadí podle získaných bodů, v rámci stanoveného počtu.

Více oficiálních informací k přijímacímu řízení na FF UK a seznam otevíraných oborů najdete zde.

Vzorový test:

Vzorový test
Klíč ke vzorovému textu

Úvod > Přijímací řízení > Dějiny antické civilizace > Bakalářské studium Dějin antické civilizace