Státní závěrečná zkouška

Podmínky připuštění k SSZK

Viz Studijní předpisy a řády a příslušná opatření děkana.

Obhajoba diplomové práce

Pravidla pro zadávání, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací se řídí opatřením děkana č. 18/2016, které nahrazuje opatření č. 10/2014.

Termín odevzdávání práce je nejpozději jeden měsíc před začátkem období, kdy se dle harmonogramu ak. roku konají SZK.

Student může absolvovat obhajobu v jiném zkouškovém období než zbývající části SZK.

Tématické okruhy SSZK

  1. Řecký jazyk (písemná a ústní část)
   – Písemná část: překlad obtížného neznámého textu do češtiny (s pomocí slovníku) a zodpovězení otázek z normativní mluvnice a stylistiky vztahujících se většinou k textu; problematika konkurenčních syntaktických konstrukcí.
   – Ústní část: překlad a interpretace úseků předepsané četby (Thuc. Hist. II; Plat. Phaedr.; Hom. Il., XVI) a otázky k diachronní a synchronní lingvistice řečtiny a k řeckým dialektům, viz níže
  2. Řecká antická literatura a náboženství
   – ke zkoušce je vyžadována znalost řecké literatury v překladech (podle seznamu četby v rubrice studium – všechny četby spadající pod navazující magisterské studium), jakož i prostudování povinné studijní literatury (viz seznamy uvedené níže).
  3. Řecké dějiny a reálie

Řecký jazyk

 • Synchronní lingvistika

  • Nepřímá řeč v řečtině
  • Partikule v řečtině a v živých jazycích (co jsou to partikule, partikule v češtině, typy partikulí v řečtině, kolokace a kombinace, funkce partikulí, dělení partikulí v řečtině)
  • Konektivní partikule v řečtině: tradiční a diskursně funkční přístupy (partikule δέ)
  • Slovesný vid v řečtině a v češtině

Literatura:

 • Bakker, E. J., „Boundaries, Topics, and the Structure of Discourse. An Investigation of the Ancient Greek Particle dé“. Studies in Language 1993, 17-2, 275-311.
 • Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (ed.), Český encyklopedický slovník. Praha 2002.
 • Humbert, J., Syntaxe grecque. Paris 1972.
 • Kühner, R. – Gerth, B., Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Satzlehre II 1-2, Hannover 1898-1904. Darmstadt 1965.
 • Machová, S. – Švehlová, M., Sémantika a pragmatická lingvistika. Praha 2001.
 • Muchnová, D., Syntax klasické řečtiny. Praha 2004.
 • Rijksbaron, A.(ed.), New approaches to greek particles. Amsterdam 1997.
 • Schwyzer, E. – Debrunner, A., Griechische Grammatik II. Syntax und syntaktische Stylistik, München 1950.
 • Diachronní lingvistika

  • Řečtina jako ie. jazyk (objevení ie. jazykové rodiny, teorie jazykové rodiny, datováni a lokalizace ie. prajazyka, dělení ie. jazyků na satemové a kentumové, vlnová teorie, otázka balkánského ie. areálu, ie. jazyky v sousedství Řeků a problematika makedonštiny).
  • Egejská písma a vznik alfabety (krétské písmo hieroglyfické, krétské lineární písmo A, lineární písmo B, kypersko-mínojské písmo, klasické kyperské písmo, vznik alfabety a její varianty, nejstarší alfabetické řecké nápisy, eteokrétské nápisy).
  • Předřecké jazyky Řecka, vznik řečtiny a obecně řecké inovace (prameny a jazykové zažazení předřeckých jazyků heladské oblasti, osídlení Řecka Řeky, charakteristika předmykénské řečtiny ve srovnání s ie. vývojovým stadiem a ve srovnání s klasickou řečtinou, obecně řecké inovace, mykénština jako chronologické kritérium).
  • Laryngální teorie a ablaut (definice ablautu, schéma praie. ablautu, jeho možný původ, ablaut v klasické řečtině, laryngální teorie, modifikace mladogramatického modelu ie. prajazyka jejím vlivem).
  • Vokalický systém řečtiny (přehled krátkých a dlouhých vokálů včetně diftongů a jejich vývoj od mykénštiny až po koiné, resp. novořeckou fonetiku, srovnání s prařeckým, resp. s indoevropským stavem).
  • Změny ve vokalickém systému (vokalické kontrakce, modifikace vokálu, zejm. náhradní dloužení a analogické procesy).
  • Konsonantický systém řečtiny (srovnání indoevropského stavu se stavem v mykénštině a dalších vývojových stadiích řečtiny, vývoj ploziv: problém tří řad – labioveláry – řecké palatalizace, vývoj nazál a likvid ve funkci jádra slabiky a mimo ní, vývoj aproximant a frikativ, problematika fonetické podstaty laryngál).

Literatura:

 • Bartoněk, A., Dialekty klasické řečtiny. Brno 2009.
 • Beekes, R. S. P., Comparative Indo-European Linguistics. Amsterdam – Philadelphia 1995(1), 2011(2).
 • Christidis, A.-F. (ed.), A History of Ancient Greek. From the Beginnings to Late Antiquity. Cambridge 2007.
 • Erhart, A., Indoevropské jazyky. Praha 1982.
 • Horáček, F., „Problematika vzniku řecké alfabéty I: Povaha vynálezu a datace“. Listy filologické 133, 2010, 239-293.
 • Pultrová, L., „Laryngální teorie a vývoj laryngál v latině a řečtině“, Auriga 49, 2007, 19-34.
 • Rix, H., Historische Grammatik des Griechischen. Darmstadt 1976(1), 1992(2).
 • Literární dialekty

  • Řečtina jako spisovný jazyk (horizontální a vertikální členění jazyka, literární jazyky, tradice literárních jazyků, úloha alexandrijských gramatiků, literární jazyky a epichorické dialekty).
  • Epický jazyk: Homér a pohomérská epika (vznik a charakteristika homérského jazyka včetně syntaxe, míšení časových rovin, míšení nářečních prvků, Hésiodos, filozofická poezie, alexandrijská epika).
  • Literární dialekty (žánrové jazyky, charakteristika a vývoj jazyka iónské a attické prózy, jazyka attické tragédie a komedie, jazyka lesbické lyriky, koiné).

Literatura:

 • Bartoněk, A., Dialekty klasické řečtiny. Brno 2009 (kap. XV).
 • Horrocks, G., Greek. A History of the Language and its Speakers. London – New York 1997 (Section I).
 • Meillet, A., Aperçu d’une histoire de la langue grecque. Paris 1930(3), 1975.
 • Moleas, W., The Development of the Greek Language. Bristol 1991(2) (kap. 1 a 2).
 • Palmer, L. R., The Greek Language. Boston – London 1980, 1996(2)
 • Neliterární dialekty

  • Klasifikace řeckých dialektů (antická klasifikace a novodobé třídění, izoglosy, charakteristika východořeckých a západořeckých dialektů).
  • Mykénština (vznik nářečních diferenciací, vztah mykénštiny k dialektům 1. tisíciletí, jazyková charakteristika mykénštiny, lineární písmo B).
  • Iónsko-attické dialekty (vznik, vývoj a rozšíření iónsko-attické nářeční skupiny, její jazyková charakteristika a specifika attičtiny a iónštiny, epigrafické a literární prameny).
  • Arkado-kyperské dialekty (vznik, vývoj a rozšíření arkado-kyperské nářeční skupiny, jazyková charakterstika arkadštiny a kyperštiny, prameny, klasické kyperské písmo).
  • Aiolské dialekty (vznik, vývoj a rozšíření aiolské nářeční skupiny, jazyková charakteristika celé skupiny a specifika jednotlivých dialektů, epigrafické a literární prameny).
  • Dórské a severozápadní dialekty (klasifikace dórských a severozápadních dialektů, souhrnná jazyková charakteristika, epigrafické a literární prameny).

Literatura:

 • Bartoněk, A., Dialekty klasické řečtiny. Brno 2009.
 • Bartoněk, A., Písmo a jazyk mykénské řečtiny (1400-1200 př. Kr.). Brno 2007.
 • Schmitt, R., Einführung in die griechischen Dialekte. Darmstadt 1977.

Řecká antická literatura a náboženství

I. skupina (žánrové okruhy)

Otázky jsou koncipovány jako syntetizující, nezaměřené primárně na faktografii (byť závažné neznalosti v tomto směru mohou vést k negativnímu hodnocení zkoušky). Student má prokázat hluboký vhled do řeckého literárního a kulturního života, v němž jsou literatura, mytologie i náboženský život úzce provázány, a má být s to sledovat jeho podstatné proměny v průběhu staletí stejně jako vliv na pozdější tradici.

 • Proměny řeckého eposu (homérské eposy – Hésiodovy eposy – helénistický epos – Nonnova Dionýsiaka; vznik žánru, orální tradice a literární fixování; epický kyklos; Hésiodův inovativní přístup; rozdíl mezi poetikou Homérovou a Hésiodovou; proměna žánru za helénismu; řecká inspirace v římské epice).
 • Proměny řecké historiografie (vznik historiografie v Iónii spolu se zrodem filosofie a geografie, vztah mýtu a iónské historié; Hérodotovy a Thúkydidovy Dějiny – srovnání odlišné strategie autorů; pragmatické a „tragické“ dějepisectví; Eusebiovy Církevní dějiny; různé subžánry dějepisectví: historická biografie; kroniky ad.; vazby mezi historiografií – rétorikou – románem).
 • Vznik a vývoj řecké lyriky (hymnická tradice; vstup individua do literatury; řecká elegická a jambická tradice, monodická a sborová lyrika; vznik nových lyrických forem za helénismu; působení na literaturu římskou; bukolika).
 • Divadelní žánry (původ tragédie a komedie; „divadlo-obřad“ a „divadlo-zábava“; satyrské drama; proměny mýtických syžetů v tragédii; politický charakter staré komedie, proměny střední a nové komedie, vliv na římskou literaturu).
 • Řečnictví a rétorika jako praktická i teoretická disciplína (vliv na tragédii, historiografii, filosofii, román a další žánry; spor o povahu řečnictví: sofistika – Platón – Aristotelés; kánon attických řečníků; řečnické školy a jejich role v antickém světě).
 • Podoby řeckého filosofického a vědeckého diskurzu (žánry řecké filosofické tradice; veršová i prozaická forma u presokratiků; forma platónského dialogu a její dramatický charakter; aristotelské pojednání; vědecké pojednání a alexandrijská tradice; lékařské, matematické, gramatické aj. spisy; naučné spisy).
 • Vznik románové formy ve vztahu k dalším žánrům dosavadní řecké literatury; utopická a cestopisná díla; komparace řeckého dobrodružného (erotického) románu s římským románem satirickým; autoři druhé sofistiky.
 • Žánry novozákonního kánonu (evangelium; Skutky apoštolů; epistolografie; apokalyptika: návaznost na dosavadní tradici, zasazení do dobových duchovních proudů).
 • Střet pohanství a křesťanství v pozdní antice (křesťanská apologetika; exegetická literatura; gnóze pohanská i křesťanská; Plótínos – Klémens Alexandrijský – Órigenés – Proklos; řečtí církevní Otcové).

II. skupina (velké postavy řecké literatury a kultury)

Podobně jako u první tematické skupiny je i zde úkolem studenta představit jednotlivé určující figury řecké literatury a kultury nikoli v podrobném faktografickém přehledu, nýbrž postihnout význam a přínos jednotlivých autorů i jejich děl, charakterizovat jejich místo v dosavadní tradici i jejich další působení.)

 • Homér
 • Hésiodos
 • Aischylos – Sofoklés – Euripidés.
 • Aristofanés – Menandros
 • Hérodotos a Thúkydidés
 • Platón a platónská tradice (zejména novoplatonismus)
 • Aristotelés a tradice helénistických filosofických škol

Povinná literatura:

 • Canfora, Dějiny řecké literatury, Praha 2001.
 • Dobiáš, Dějepisectví starověké, Praha 1948 (kapitoly vztahující se k řecké historiografii).
 • Stehlíková, Řecké divadlo klasické doby, Praha 1991.
 • Kraus, Rétorika v evropské kultuře, Praha 1998 (kapitoly vztahující se k řeckému řečnictví).
 • Ricken, Antická filosofie, Olomouc 2002.
 • Hussey, Presokratici, Praha 1997.
 • Dodds, Pohané a křesťané ve věku úzkosti, Praha 1997.
 • Pokorný, Literární a teologický úvod do Nového zákona, Praha 1993.

Doporučená literatura:

 • The Cambridge History of Classical Literature. I. Greek Literature, Cambridge 1982.
 • Stehlíková, Antické divadlo, Praha 2005.
 • Burkert, Řecké náboženství archaické a klasické doby, Praha 2012.
 • Dostálová – Hošek, Antická mystéria, Praha 1977.
 • Graeser, Řecká filosofie klasického období, Praha 2000.
 • von Ivánka, Plato christianus, Praha 2003.
 • Festugière, Epikúros a jeho bohové, Praha 1996.
 • Long, Hellénistická filosofie, Praha 2003.
 • Pokorný, Řecké dědictví v Orientu, Praha 1993.
 • Rudolph, Gnóze: podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky, Praha 2010.
 • Drobner, Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury, Praha 2011.
 • Price, Religions of the Ancient Greeks, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
 • Conte, Dějiny římské literatury, Praha 2008.

Řecké dějiny

 • Mínojská Kréta a mykénské Řecko – civilizace doby bronzové v egejské oblasti (chronologie doby bronzové, charakter společnosti na základě archeologických a písemných pramenů, vztahy k sousedním oblastem).
 • Temná staletí řeckých dějin a počátek archaické doby – tzv. homérská společnost (homérské eposy jako pramen historického poznání, rozmístění řeckých dialektů, hmotná kultura, Hésiodos).
 • Vznik a vývoj řeckých poleis v archaické době (předpoklady vzniku, vnitřní vývoj od vlády aristokracie k politické participaci neurozených občanů, raná řecká tyrannis).
 • Velká řecká kolonizace (příčiny, hlavní směry a ohniska, chronologie, vztah k místnímu obyvatelstvu, organizace kolonizační akce, úloha Delf).
 • Vnitřní vývoj Athén v archaické a klasické době (aristokratické Athény, Solón, Peisistratovci, Kleisthenés, athénská demokracie – její vznik, instituce a principy).
 • Sparta v archaické a klasické době (jednotlivé skupiny spartského obyvatelstva, politické instituce, zahraniční politika).
 • Mateřské Řecko v klasickém období (řecko-perské války, athénský námořní spolek a peloponnéský spolek v 5. století, peloponnéská válka, hegemonie 4. století, vzestup Makedonie za Filipa II.).
 • Ostatní části řeckého světa v klasickém období (řecké státy na Sicílii a v jižní Itálii, zvl. Syrákúsy, bosporské království).
 • Alexandr Makedonský a vznik helénistického světa (příčiny a průběh tažení proti Persii, důsledky porážky perské říše, helénizace, boj o Alexandrovo dědictví a vznik helénistických států).
 • Vnitřní poměry a vzájemné vztahy helénistických států ve 3. st. př. Kr. (charakteristika prolemaiovské, seleukovské a antigonovské říše, menší helénistické státy, postavení poleis, zahraniční politika).
 • Ovládnutí helénistických států Římem (předpoklady římského úspěchu – diplomacie a vojenské akce, využívání rozporů v helénistickém světě, přehled hlavních politických a vojenských událostí).
 • Východní část římského impéria v době principátu a dominátu (specifika vývoje východní části říše, rozdělení říše a vznik Byzance).
 • Hospodářské a sociální poměry v řeckém světě (základní výrobní odvětví – zemědělství, řemesla, obchod, sociální rozvrstvení společnosti, otroctví).
 • Antické prameny k řeckým dějinám (historiografie a další literární texty, archeologické prameny, nápisy, papyry, mince aj., příslušné pomocné disciplíny).

Povinná literatura k řeckým dějinám:

 • J. Pečírka a kol., Dějiny pravěku a starověku I–II. Praha 1989 (3. vyd.).
 • J. Burian – P. Oliva, Civilizace starověkého Středomoří. Praha 1984.
 • Antika v dokumentech I, red. J.Nováková a J.Pečírka. Praha 1959.
 • Antika v dokumentech II, red. J. Nováková a J. Pečírka. Praha 1961 (příslušné ukázky).
 • A. Bartoněk, Zlaté Mykény. Praha 1983.
 • P. Oliva, Zrození evropské civilizace. Praha 1995 a další vydání.
 • P. Oliva, Kolébka demokracie. Dějiny a kultura klasického Řecka. Praha 2000.
 • J. Bleicken, Athénská demokracie. Praha 2002.
 • P. Cartledge, Alexandr Veliký. Praha 2007.
 • P. Oliva, Svět helénismu. Praha 2001.
 • J.-P. Vernant, Řecký člověk a jeho svět. Praha 2005.

Další doporučená literatura k řeckým dějinám:

 • J. Dobiáš, Dějepisectví starověké, Praha 1948.
 • L. Canfora, Dějiny řecké literatury. Praha 2001.
 • P. Oliva, Solón. Praha 1971.
 • P. Oliva, Démosthenés. Praha 2007.
 • A. Bartoněk, Odysseové na mořích historie. Praha 1976.
 • É. Mireaux, Život v homérské době. Praha 1980.
 • J. Bouzek – I. Ondřejová, Periklovo Řecko. Praha 1989.
 • T. Holland, Perský oheň. První světová velmoc a boj o západ. Praha 2007.
 • V. Vavřínek, Alexandr Veliký, Praha 1967.
 • P. Pokorný, Řecké dědictví v Orientu. Helénismus v Egyptě a Sýrii. Praha 1993.
 • A. Świderková, Tvář helénistického světa. Praha 1983.
 • P. Oliva, Řecko mezi Makedonií a Římem. Praha 1995.
 • R. Hošek, Země bohů a lidí. Pohledy do řeckého dávnověku. Praha 1972.
 • P. Schäfer, Dějiny Židů v antice. Praha 2003.
 • W. Schuller, Einführung in die Geschichte des Altertums. Stuttgart 1994.
 • H. Bengtson, Einführung in die Alte Geschichte, München 1979.
 • The Cambridge Ancient History, 3. vyd., Cambridge 1970.
 • J. Boardman – J. Griffin – O. Murray (eds.), The Oxford History of Greece and the Hellenistic World. Oxford 1991.
 • W. Schuller, Griechische Geschichte. München 1991.
 • H.-J. Gehrke, Geschichte des Hellenismus. München 1990.
 • O. Murray, Early Greece. Glasgow 1980.
 • J.K. Davies, Democracy and Classical Greece. Glasgow 1978.
 • F.W. Walbank, The Hellenistic World. Glasgow 1981.