Státní závěrečná zkouška

Podmínky připuštění k SSZK

Viz Studijní předpisy a řády a příslušná opatření děkana.

Obhajoba diplomové práce

Pravidla pro zadávání, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací se řídí opatřením děkana č. 18/2016, které nahrazuje opatření č. 10/2014.

Termín odevzdávání práce je nejpozději jeden měsíc před začátkem období, kdy se dle harmonogramu ak. roku konají SZK.

Student může absolvovat obhajobu v jiném zkouškovém období než zbývající části SZK.

Podrobné požadavky na obsah a formu diplomových prací, pravidla pro zadávání diplomových prací a pro jejich obhajobu jsou uvedeny ZDE.

Tematické okruhy SSZK

 1. Středověká latina (písemná zkouška) – překlad neznámého latinského středověkého textu se slovníkem a dvou úseků (poezie, próza) z povinné literatury bez slovníku. Student k této části zkoušky přinese seznam vlastní četby primární a sekundární literatury.
 2. Středověká latinská literatura
 3. Širší historicko-kulturní a náboženský přehled a diskuse nad četbou primární a sekundární literatury

Středověká latina

 • Vulgární latina jako substrát raně středověké literární latiny
 • Fonologický systém vulgární latiny v jeho vývoji a jeho vliv na ortografii středověké latiny
 • Morfologické změny ve vulgární latině a jejich odraz v jazykové normě středověké latiny
 • Jazyk latinských překladů Bible – Vetus Latina a Vulgata
 • Vliv jazyka profánní pozdně antické latinské literatury na středověký jazykový úzus
 • Latina jako literární a liturgický jazyk církve v raném středověku
 • Obnova stability latinské jazykové normy v karolinské renesanci
 • Změny v systému jmenné flexe ve středověké latině a základní lingvistická literatura středověku
 • Změny v systému slovesné flexe ve středověké latině a základní lingvistická literatura středověku
 • Charakteristické inovace slovní zásoby středověké latiny a středověká latinská lexikografie

Středověká latinská literatura

 • Patristika (Jeroným, Augustin, Ambrož, Řehoř Veliký)
 • Středověká gramatika a rétorika, epistolografie, artes dictaminis (Priscianus, Donatus a středověké komentáře k němu, Alexander de Villa Dei, Galfredus de Vino Salvo, Jindřich z Isernie, Mistr Dybin)
 • Středověká encyklopedistika (Isidor, Hrabanus, Hildegarda, Vincent z Beauvais, Tomáš z Cantimpré, univerzitní odborná literatura)
 • Karolinská renesance (Alcuin, Einhart, Walafrid Strabo, Paulus Diaconus, centra vzdělanosti, reforma vzdělání)
 • „Renesance“ 12. století (Škola z Chartres, Petr Abelard, Marbod z Rennes, Hildebert z Lavardin)
 • Spiritualita a mnišství (Regula Benedicti, Clunyjská reforma, Bernard z Clairvaux, Kolda z Koldic, Malogranatum, Speculum humanae salvationis)
 • Středověká hagiografie evropská (raně křesťanští mučedníci, Řehoř Veliký, Venantius Fortunatus – Vita S. Martini, Navigatio Sancti Brendani, Legenda Aurea, František z Assissi)
 • Středověká hagiografie česká (legendy václavské, ludmilské, cyrilometodějské, vojtěšské, prokopské, Hroznata, Anežka, legenda Karla IV. o sv. Václavu)
 • Středověká historiografie evropská (Řehoř Tourský, Gildas, Beda Venerabilis, Paulus Diaconus, Einhard, Rodolfus Glaber, A. S. Piccolomini, Otto z Freisingu,)
 • Středověká historiografie česká (Kosmas, pokračovatelé Kosmovi, kroniky a anály 12. a 13. st., Zbraslavská kronika, kroniky doby Karla IV., husitské kroniky)
 • Literatura doby Karla IV. (Vita Caroli, protohumanismus – Jan ze Středy, Klaret, klášter na Slovanech)
 • Předchůdci Husovi, literatura husitského období (Jan Hus, Jakoubek ze Stříbra, Konrád Waldhauser, Jan Milíč, Matěj z Janova, Vojtěch Raňkův z Ježova)
 • Žákovská poezie (Carmina Burana, Archipoeta, Hugo Primas)
 • Parodie a zábavná literatura, exempla (Alexandreis, Gesta Romanorum, Petrus Alfonsi, Caesarius z Heisterbachu, Summa recreationum)
 • Středověké drama (liturgické drama, svatojiřské oficium, Hrotsvitha, Hildegarda z Bingen, Ludus de Antichristo)
 • Lyrická poezie (duchovní lyrika, hymnus, sequence, tropus, planctus, Jan z Jenštejna)
 • Epická poezie (Waltharius, Ruodlieb, Alexandreis)
 • Kazatelství, biblická exegese, ars praedicatoria, adaptace Bible (liturgie, středověká mše, Petrus Riga, Petrus Comestor)

Širší historicko-kulturní a náboženský přehled

 • Periodizace středověku
 • Bible, složení SZ a NZ, vznik a vývoj jejího latinského textu ve středověku a novověku
 • Církevní dějiny I. (počátek církve, počátky mnišství, mnišské řády)
 • Církevní dějiny II. (schismata, koncily, křižácké výpravy, pozdně středověké hereze, devotio moderna)
 • Středověká univerzita (počátky, centra, osobnosti, Karlova univerzita)
 • Umělecké slohy ve středověku (malířství, sochařství, architektura, charakteristika a zástupci)
 • Středověká vernakulární literatura (postupný rozvoj, vztah k latinské literatuře, středověké překládání)
 • Středověká rukopisná kultura a pomocné vědy historické (scriptoria, psací látky, kodikologie, paleografie)
 • Základní slovníky a jazykové příručky latinské medievistiky
 • Bádání o středověku (škola Annales a její zástupci, Curtius, česká historiografie)

Součástí tohoto okruhu bude diskuse nad přečtenou primární a sekundární literaturou.

Úvod > Studium > Latinská medievistika > Navazující magisterské studium > Státní závěrečná zkouška