Bakalářská zkouška

Podmínky připuštění k bakalářské zkoušce (BZK)

Během studia musí student atestovat všechny povinné kurzy, které předepisuje studijní plán, včetně samostatné četby latinských autorů, a získat stanovený minimální počet kreditů za přednášky a semináře povinně volitelné (viz článek 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK).

Obhajoba bakalářské práce

Pravidla pro zadávání, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací se řídí opatřením děkana č. 18/2016, které nahrazuje opatření č. 10/2014.

Termín odevzdávání práce je nejpozději jeden měsíc před začátkem období, kdy se dle harmonogramu ak. roku konají SZK.

Student předkládá písemnou bakalářskou práci v rozsahu cca 40 normostran z jednoho zvoleného oboru, v níž prokáže dobrou orientaci v odborné literatuře a schopnost aplikovat teoretické poznatky na téma dle vlastního výběru (v oblasti lingvistické, literárněvědné, historické, kulturněhistorické).

Student může absolvovat obhajobu v jiném zkouškovém období než zbývající části SZK.

Tématické okruhy BZK

  1. Latinský jazyk (písemná a ústní část): znalost normativní mluvnice se ověřuje formou souvislého teoretického výkladu o vybraném problému a dále prakticky na překladu a výkladu předepsané četby
  2. Antická kultura (ústní): literatura, historie, reálie

Latinský jazyk

   • Systém latinských deklinací, základní jmenné kategorie v latině.
   • Systém latinských konjugací, základní slovesné kategorie v latině.
   • Funkce a užití latinských pádů.
   • Systém slovesných časů v latině a jejich užívání.
   • Použití konjunktivu v samostatných a závislých větách.
   • Otázky přímé a nepřímé.
   • Způsoby vyjadřování příkazu, zákazu a nutnosti v latině.
   • Latinská participia a participiální vazby; supinum.
   • Gerundium, gerundivum a jejich užití.
   • Latinské infinitivy a infinitivní vazby.
   • Obsahové propozice oznamovací a způsoby jejich vyjadřování.
   • Obsahové propozice žádací a způsoby jejich vyjadřování.
   • Vyjadřování účelu v latině.
   • Podmínkové věty v latině.
   • Vyjadřování přípustky v latině.
   • Příčinné a důvodové věty v latině.
   • Účinkové věty v latině.
   • Časové věty v latině.
   • Vztažné věty v latině; vztažné připojení hlavní věty k předcházejícímu kontextu.
   • Nepřímá řeč, attractio modi.

Antická kultura

  • Počátky římské republiky, patricijové a plebejové.
  • Instituce římské republiky.
  • Období punských válek.
  • Vztahy Říma k helénistickému Východu.
  • Hnutí bratří Gracchů.
  • Krize Římské republiky.
  • První a druhý triumvirát.
  • Augustus a vznik principátu.
  • Adoptivní císaři ve 2. stol. n. l.
  • Diocletianus a vznik dominátu.
  • Konstantin Veliký a jeho náboženské reformy.
  • Vznik a počátky římské literatury; předpoklady; ústní slovesnost a její význam, žánry a typy; význam řecké literatury pro rozvoj literatury římské.
  • Hlavní etapy vývoje římské literatury a jejich charakteristika.
  • První díla a autoři římské literatury; prozaické, dramatické a básnické žánry.
  • Rozvoj dramatické tvorby v 2. stol. př. n. l.
  • Význam vzdělání a vzdělanosti pro další rozvoj literatury, řecká kultura jako vzor a inspirace; filozofie a rétorika.
  • Římská satira (od Ennia k Juvenalovi).
  • Řecká a římská epika (narativní i didaktická).
  • Společnost, individuum a počátky lyriky (vir bonus, vir doctus a poeta doctus).
  • Neoterikové a řecká poezie; Catullus a jeho lyrický hrdina.
  • Filozofie a římská literatura na konci republiky (zvl. Cicero a Lucretius).
  • Rétorika a literatura v Římě.
  • Kultura, kulturnost, čtenáři a knihy. Latinitas, rusticitas, urbanitas. Ciceronovy názory na vzdělání.
  • Augustovská ideologie a literatura. Dobový ideál a literární hrdina.
  • Vrcholná díla římského básnictví (Vergilius, Horatius).
  • Témata římských elegiků a životní postoj. Nebezpečí dokonalosti (Ovidius).
  • Historie a historiografie; memoria; žánry římské historiografie. Hlavní představitelé.
  • Literatura na přelomu epoch. Klasikové – a co dál.
  • Charakteristika literatury raného principátu. Nový sloh jako reakce na změnu poměrů a hledání nového výrazu. Klasicismus a archaismus.
  • Římský román.
  • Biografie a autobiografie.
  • III. a IV. století n. l.; poslední renesance, Symmachus a jeho skupina.
  • Počátky křesťanské literatury; od Tertulliana k Augustinovi.
  • Co dala římská literatura literatuře evropské.